Ministerul-Afacerilor-Interne-MAI_Republica-Moldova

D E Z A C O R D pe marginea raportului privind rezultatele inspectării financiare cu referire la Descifrarea încălcărilor legislației în vigoare stabilite la asigurarea cu pensii în anii 2009 – 2014 (3 luni) a foștilor colaboratori ai MAI și Serviciului de Grăniceri (Departamentul Poliției de Frontieră al MAI).

Â

                                      D E Z A C O R D

Â

pe marginea raportului privind rezultatele inspectării financiare cu referire la Descifrarea încălcărilor legislației în vigoare stabilite la asigurarea cu pensii în anii 2009 – 2014 (3 luni) a foștilor colaboratori ai MAI și Serviciului de Grăniceri (Departamentul Poliției de Frontieră al MAI).

Ministerul Afacerilor Interne în limita competențelor sale funcționale, comunică următoarele.

în conformitate cu Legea nr. 283 din 28.12.2011, Serviciul de Grăniceri a întrat în componența Ministerului Afacerilor Interne, în rezultatul căreia gestionarea surselor financiare se efectuează prin intermediul DGEF a MAI.

Odată cu comasarea Serviciului Grăniceri cu MAI, respectiv stabilirea pensiilor colaboratorilor Poliției de Frontieră și evidența dosarelor de pensionare și deservirea foștilor colaboratori ai Serviciului Grăniceri se efectuează de către Direcția Protecție și asistență socială a DGEF a MAI.

La situația de 01.07.12 în gestiunea Direcției pensionare au trecut 718 dosare de pensionare ai pensionarilor Serviciului Grăniceri în baza actului de primire-predare a dosarelor de pensionare și biletelor de tratament balneosanatorial din 29.06.2012. Pentru a nu tergiversa achitarea pensiilor pensionarilor serviciului dat, Direcția pensionare în mod de urgență a eliberat și expediat foile de pensii la filialele Băncii de Economii pentru achitare în cuantumul stabilit de Serviciul Grăniceri.

De la 01.07.12 verificînd și întroducînd datele din dosarele de pensionare în baza de date a sistemului de pensionare a MAI, s-au depistat greșeli la stabilirea pensiilor colaboratorilor Serviciului de Grăniceri, concediați pînă la 01.07.12, majorîndu-li-se considerabil unele plăți, care respectiv radical au majorat cuantumul pensiilor contrar prevederilor legale și anume:

  • majorarea indemnizației conform totalurilor activității pe anul în curs;
  • stabilirea sporului pentru conducere pentru efectivul de trupă;
  • necorespunderea salariului de funcție cu funcția deținută (ofițer a fost trecut după 01.01.2006 la inspector principal);
  • recalcularea incorectă a mărimii pensiilor față de plățile real stabilite;
  • lipsa încheierii de serviciu privind stabilirea traumei în timpul exercitării obligațiunilor de serviciu;
  • includerea în calculul pensiei a persoanelor cu demnitate publică a sporului pentru lucrul operativ și secret;
  • stabilirea suplimentului la pensie pentru grad științific.

Referitor la cele menționate, comunicăm că neajunsurile despistate au avut loc pînă la comasarea Serviciului Grăniceri cu Ministerul Afacerilor Interne. Astfel, de către MAI vor fi întreprinse toate măsurile posibile întru redresarea situației create.

Cît privește p.1.2.1. la stabilirea pensiei dlui Avornic Constantin Eugen, în calculul pensiei a fost inclus ajutorul material achitat în mărime incorectă în baza certificatului de salarizare pe ultimele 12 luni efectuat de către contabilitatea Regimentului „Scut”. în perioada controlului eroarea a fost înlăturată. La moment pensia se achită corect. Supraplata pensiei a fost reținută întegral în luna aprilie 2014 (Anexa nr. 2).

Cît privește neajunsurile indicate la punctele 1.2.2. și 1.7.1, acestea nu sînt intenționate sau de necunoaștere a legislației, dar au fost admise din motive tehnice, deoarece în baza de date a sistemului de pensionare sînt parametrii și indicii plăților ce se includ în calculul pensiilor.

Privind stabilirea pensiei dlui Miron Anatolie Tudor, comunicăm, că acesta a beneficiat de 50% din suma pensiei cuvenite în perioada în care ajutorul material se includea în calculul pensiei în mărime de 2 ajutoare materiale. întroducînd în baza de date mărimile plăților indicate în certificatul de salarizare pe ultimile 12 luni, modificînd cifra ce se referă la ajutorul material din „2” în „1”, din motiv tehnic nu s-a modificat plata dată, pensia calculîndu-se din greșeală, reieșind din 2 ajutoare materiale. Respectiv, eroarea a fost corectată și începînd cu 01.04.2014  pensia se achită în cuantum corect, iar supraplata va fi reținută lunar pînă la stingerea integrală a sumei. Actele respective au fost expediate la Banca de Economii Chișinău (Anexa nr. 3).

La p.1.7.1 referitor la stabilirea pensiei dlui Gavrilița Boris Petru, comunicăm că conform certificatului de salarizare pe ultimile 12 luni de activitate a fost inclus nu numai ajutorul material pe ultimul an de activitate, ci și anteriorul ajutor material primit în perioada respectivă. Din motive tehnice, în baza de date din greșeală sau întrodus în calcul 2 ajutoare materiale. La moment eroarea a fost corectată și începînd cu 01.04.2014 pensia se achită în cuantum corect, iar supraplata va fi reținută lunar pînă la stingerea integrală a sumei. Actele respective au fost expediate la Banca de Economii Chișinău (Anexa nr. 4).

în privința stabilirii pensiei dlui Å¢urcan Sergiu Mihail,colonel de poliție, dlui Vieru Alexandru Eugen reieșind din includerea în certificat a adosurilor la salariul de funcție în mărime de 50% pentru participarea, începînd cu 01.01.2013, la grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de lege privind modul de asigurare și restabilire a ordinii publice în cadrul evenimentelor publice, în conformitate cu dispoziția MAI nr. 14/437 din 12.04.2013comunicăm următoarele.

în urma examinării bazei legale de acordare a acestui adaos s-a constatat, că potrivit art. 16 alin. (1) al Legii privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001, pentru elaborarea proiectului de act legislativ, Parlamentul sau autoritățile abilitate de acesta formează un grup de lucru din experți și specialiști în materie din cadrul autorităților publice, din savanți de la instituțiile științifice și de învățămînt superior de profil, din practicieni în domeniu și din alți specialiști, precum și din reprezentanți ai părților interesate.

Alin. (2) al aceluiași articol stabilește, că membrii grupului de lucru, constituit în baza prevederilor alin. (1), activează pe bază de contract sau fără contract, în ultimul caz fiind delegați de la locul de muncă permanent, acordîndu-li-se un spor la salariu pentru contribuția adusă la elaborarea proiectului de act legislativ.

Deci, prevederile articolului 16 din Legea nominalizată se referă numai la grupurile de lucru, constituite de Parlament sau de către autoritățile publice, la abilitarea cu această funcție de către Parlament.

Astfel, achitarea adaosului respectiv membrilor grupului de lucru, creat  pentru elaborarea proiectului de lege nominalizat a fost neîntemeiată, de către conducerea MAI primindu-se decizia de a anula Decizia MAI menționată și recalcularea pensiilor.

La p.1.3. referitor la stabilirea pensiei dlui Å¢urcan Sergiu Mihail, s-au inclus plățile real primite conform certificatului de întreținere bănească eliberat de contabilitatea MAI și semnate de dumnealui privind corectitudinea plăților indicate. Mărimea pensiei a fost stabilită în conformitate cu art.44 al Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr.1544–XII din 23.06.1993, conform căruia cuantumul pensiei se stabilește din salariul funcției, salariul pentru gradul militar sau special, sporul procentual pentru vechime în serviciu primite înainte de concediere, precum și din media lunară a altor recompense, plăți, sporuri și suplimente primite în ultimul an de serviciu, ținîndu-se cont de practica judecătorească în cazuri analogice, care permit includerea tuturor plăților, inclusiv și a două ajutoare materiale, dacă persoana a beneficiat de ele în ultimul an de activitate. Astfel, plățile respective nu sunt altceva, decît recompense primite în ultimul an de activitate în conformitate cu art.44 al Legii nominalizate (Anexa nr. 5).

în privința cazurilor de calculare a ajutorului material cu includerea indemnizației unice lunare relatăm, că conform prevederilor art. 22 alin. (4) din Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 355-XVI din 23.12.2005 și ale pct. 16 din Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12.06.2006 “Privind salarizarea militarilor, efectivului din trupă și corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice”, ajutorul material se acordă în mărimea unui salariu lunar de funcție, calculate cu luarea în considerare a sporurilor și suplimentelor, stabilite conform actelor normative în vigoare.

Totodată, legislația din domeniul nu face diferență concretă între sporuri și suplimente, lăsînd loc pentru interpretare, în legătură cu ce indemnizația unică se include în ajutorul material și respectiv, și în pensie.

Astfel, la p. 1., p. 1.4., p.1.5. și p.1.7. referitor la reluarea achitării pensiilor și stabilirea lor colaboratorilor Poliției de Frontieră comunicăm, că includerea indemnizației unice în ajutorul material este bazată pe Regulamentul cu privire la modalitatea de stabilire și calculare a sporurilor, plăților suplimentare și indemnizațiilor militarilor, aprobat prin ordinul Serviciului de Grăniceri nr.27 din 07.02.2011, coordonat cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. în conformitate cu art.44 al Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr.1544–XII din 23.06.93, cuantumul pensiei se stabilește din salariul funcției, salariul pentru gradul militar sau special, sporul procentual pentru vechime în serviciu primite înainte de concediere, precum și din media lunară a altor recompense, plăți, sporuri și suplimente primite în ultimul an de serviciu. Astfel, pensiile au fost stabilite în mod analogic și anterior, pînă la comasarea Serviciului de Grăniceri cu MAI, și la moment de asemenea se stabilesc ținîndu-se cont de plățile real primite, deoarece nu este temei juridic de a diminua plățile respective, care sînt astfel achitate de contabilitățile subdiviziunilor, unde colaboratorii concediați cu dreptul la pensie au semnat certificatele de salarizare.

La punctul 2 al actului ce ține de calcularea vechimii în muncă pentru toate cazurile de stabilire a pensiilor colaboratorilor Poliției de Frontieră comunicăm, că cu excepția cazurilor ce țin de stabilirea pensiilor colaboratorilor Direcției Operative (p.2.1., p.2.27., p. 2.28. și p.2.32.) și colaboratorilor care au activat la funcții elective (p.2.29., p.2.30., p.2.31., și p.2.34.), drept bază servește alin. 2 lit. j), pct.8 al Hotărîrii Guvernului nr.78 din 21.02.1994 și alineatele 7 și 8 ale art.18 al Legii privind organele securității statului nr. 619 din 31.10.1995, care prevede dreptul conducătorului de a permite includerea în calcul vechimii în muncă a stagiului civil cu coeficientul 0,5, iar în cazuri excepționale cu coeficientul 1, indiferent de funcția unde a activat. Calcularea vechimii în muncă cu includerea profesiilor înrudite se efectuează în conformitate cu prevederile lit.e) al art. 18 al Legii nr.1544 – XII din 23.06.93 și ordinelor MAI elaborate în baza deciziilor comisiilor, prin care se acceptă perioadele cu avantaj, iar includerea perioadelor de activitate în funcții elective în vechimea în serviciu se efectua în baza art.112 al Regulamentului cu privire la angajarea, drepturile, obligațiile și răspunderea efectivului de trupă și corpului de comandă al organelor afacerilor interne ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 334 din 08.07.1991. Comunicăm, că asupra cazurilor menționate deja s-a expus Curtea de Conturi la momentul controlului în anul 2003.

 

Referitor la p.3 al actului ce ține de stabilirea pensiei dlui Ion Bodrug comunicăm, că acesta a fost numit în componența nominală a Comisiei Unificate de Control din partea Republicii Moldova, domnul Ion Bodrug prin Hotărîrea Guvernului nr. 515 din 22 iunie 2010.

în conformitate cu pct. 2 al Hotărîrii Guvernului nr.744 din 3 octombrie 2011 “Privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control”, membrii delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control și experții cu statut permanent beneficiază de înlesniri privind protecția socială a observatorilor militari și a contingentului pentru regimul de încetare a focului și securitate în zona de conflict.

Astfel, calcularea vechimii în muncă pentru stabilirea pensiei dlui Ion Bodrug, ținînd cont inclusiv de activitatea acestuia în calitate de membru permanent al Comisiei Unificate de Control din partea Republicii Moldova, a fost calculată potrivit pct. 8 lit. a) din Hotărîrea Guvernului nr. 78 din 21 februarie 1994 ,,Cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilirea și plata pensiilor și indemnizațiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și sistemului penitenciar, colaboratorilor Centrului Național Anticorupție”, conform căruia, la calcularea vechimii în muncă pentru stabilirea pensiei militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, corpului de ofițeri și subofițeri ai Poliției de Frontieră, colaboratorilor Centrului Național Anticorupție și a sistemului penitenciar, durata aflării în contingentul militar sau grupă de observatori abilitate cu dezamorsarea conflictului armat în zona nistreană a Republicii Moldova se va considera trei luni vechime în muncă pentru o lună de serviciu.

La acest compartiment, prin aplicarea analogiei legii consemnăm că, potrivit art. 6 alin. (3) al Legii nr. 780 – XV privind actele legislative, actul    legislativ

 

special cuprinde norme juridice aplicabile în exclusivitate unor categorii de raporturi sociale sau subiecte strict determinate prin derogare de la regula generală. în caz de divergență între o normă a actului legislativ general și o normă a actului legislativ special cu aceeași forță juridică, se aplică norma actului legislativ special.

Mai mult decît atît, în conformitate cu prevederile alin. (7) al Legii prenotate, în cazul în care între două acte legislative cu aceeași forță juridică apare un conflict de norme ce promovează soluții diferite asupra aceluiași obiect al reglementării, se aplică prevederile actului posterior.

Prin urmare, prin prisma normelor menționate, relevăm faptul că Hotărîrea Guvernului nr. 78 din 21 februarie 1994 în comparație cu Hotărîrea Guvernului nr. 372 din 18 iunie 1993 ,,Cu privire la principiile de activitatea și protecție socială a observatorilor militari și contingentului pentru regimul de încetare a focului și securitate în zona de conflict”, este un act normativ emis posterior, care cuprinde norme cu caracter special, deoarece se referă la subiecți concreți, în speță, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum și reglementează rapoarte strict determinate, și anume calculare a vechimii în muncă pentru stabilirea și plata pensiilor.

Or, Hotărîrea Guvernului nr. 372 din 18 iunie 1993 a fost emisă potrivit clauzei de emitere, în vederea reglementării modului de intervenție în zona transnistreană.

Totodată, alineatul 2 pct. 1600.3 ,,Cerințe obligatorii privind desfășurarea inspectării financiare” al Ordinului Ministerului Finanțelor nr.172 din 28.12.2012 ,,Cu privire la aprobarea Standardelor de inspectare (control) financiară)”, prevede că, inspectarea trebuie să se realizeze direct la locul desfășurării activității respective sau, după caz, camerală, să fie operativă și corectivă, fiind înaintate cerințe pentru lichidarea deficiențelor.

în contextul celor expuse, specificăm că concluzia inspecției este neîntemeiată, deoarece aceasta nu s-a expus asupra incorectitudinii aplicării Hotărîrii Guvernului nr. 78 din 21 februarie 1994, precum și nu a argumentat necesitatea aplicării Hotărîrii Guvernului nr. 372 din 18 iunie 1993, ce urma a fi efectuată în mod strigent, întrucît același raport este reglementat de două acte normative cu aceiași forță juridică. Anexa nr.6

 

 

Ministrul afacerilor interne                                          Dorin RECEAN

Â

Â

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *